Çerez Aydınlatma Metni

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

İş bu Aydınlatma Metni, internet sayfamızı ziyaret eden kişilerin, çerez kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “HANOĞLU” olarak anılacaktır.) tarafından çerezlerinin hangi şekilde toplandığı, Kişisel Veri işleme faaliyetlerimizin amaçları ve hukuki nedenlerini, kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında dürüst bir şekilde sizlerin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

HANOĞLU olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu olarak belirlenen HANOĞLU tarafından KVKK uyarınca kişisel veri sahibi olarak paylaştığınız veriler doğrultusunda aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme hakkında daha detaylı bilgi için www.hanoglu.com.tr adresinde “ Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği” başlığını incelemenizi tavsiye ederiz.

 1. TANIMLAR ve KISALTMALAR

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;

Kişisel Veri                                                 : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler,
Çerez (Cookie)                               : Çerezler, web sitesi, uygulama veya diğer platformların bilgisayarınızda, tabletinizde, akıllı telefonunuzda veya benzeri diğer cihazlarda, cihazınızı tanımlayan bir etiket gibi işlev görerek gezinme veya kullanım bilgilerinizi depoladığı küçük bir metin dosyasını,
Kişisel Verilerin İşlenmesi                        : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kişisel Veri Sahibi                                  : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
KVKK                                                  : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
İnternet Sitesi                                            : www.hanoglu.com.tr sitesini,
Şirket                                                      : Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. (İkitelli Vd. 4571016654, İkitelli Osb. İsdök.Sosyal Tesis 2 Sk. A Blok No:1 A İç Kapı No:1 Başakşehir / İStanbul)
Veri İşleyen                                               : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Açık rıza                                                 : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Veri Sorumlusu                                         : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

 1. İNTERNET ORTAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

İnternet sitemiz ziyaret edildiğinde çerez (cookie) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar aşağıda açıklanan nedenlerle işlenmektedir:
Müşteri portföyü oluşturmak.
Müşteri memnuniyetini arttırmak.
Ziyaretçilerin web sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığını tespit etmek.
Ziyaretçilerin web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğini tespit etmek.
Ziyaretçilerin ziyaret süresini tespit etmek.
Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını tespiti etmek.
Web sitesi güvenliğini arttırmak.
Kullanıcılara verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak.
Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve reklam sunmak.
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.
İnternet Sitesinin, sizin ve HANOĞLU’Nun hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.)

 

İnternet erişimlerine ait log kayıtları 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kayıt altına alınmakta ve talep edilmesi halinde adli ve/veya idari merci/kurum/kuruluşlarla paylaşılmakta, gerekirse HANOĞLU içi denetim süreçlerinde hukuki yükümlülük çerçevesinde işlenmektedir.

Sitenin ve/veya mobil uygulamanın güvenliğini güçlendirmek için, (örn. Sistemlere erişimde çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılması veya HANOĞLU sistemlerinin ağ ve veri güvenliği için güvenlik duvarı, internet ağ geçidi, ağ ve alt ağ ayrımı gibi erişim güvenlik önlemleri alınması gibi.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında,

HANOĞLU tarafından

Kişisel Verileriniz, Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde sadece, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rıza ile veri işleme hukuki sebeplerine dayalı olarak bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir. . Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel / Özel Nitelikli Kişisel Veriler yasal bir zorunluluk ya da işbu sözleşme ile vermiş olduğunuz açık rızanız dışında herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır. Verileriniz hiçbir suretle satılmamaktadır.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda HANOĞLU tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Gizlilik Politikası ve Sözleşmesi kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsamaktadır.

Kimlik Bilgileri            : Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C.kimlik numarası
İletişim Bilgileri            : Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri
Lokasyon Bilgileri        : Yaşadığı şehir, ilçe
Üye Bilgileri                 : Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası
Üye İşlem Bilgileri        : Siteye en son giriş tarihi, ilan bilgileri, memnuniyet, müşteri notu, ticari iletişim izni vb.
İşlem Güvenliği Bilgisi  : Şifre, Parola Bilgileri
Finansal Bilgiler           : Vergi dairesi, fatura bilgileri
Risk Yönetimi Bilgileri : IP adresi
Pazarlama Bilgiler         : İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar,
Kamera ve Giriş – Çıkış

Kayıtları                      : Şirketimize ve bağlı ortaklıklarımıza ait mekanlarda, fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla çalışanlara ve ziyaretlere ait giriş çıkış kayıtları ve kamera görüntüleri gibi veriler,

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilerin hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve HANOĞLU  tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmasını sağlayan metinler ve sözleşmeler
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
Çerezler

 

 1. İNTERNET ORTAMINDA ALINAN VERİLERİN İŞLENMESİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN BİLGİLERE KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VE BU BİLGİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yetkili kişilerinin erişimi bulunmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen bilgilere, kanunlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, bağlı ortaklıklarımıza, hissedarlarımıza, hizmet aldığımız banka, analiz şirketleri, reklam şirketleri, araştırma firmaları ve satış ortaklığı şirketleri ile sekizinci maddede belirtilen çerezler paylaşılmaktadır. Kayıtlara erişimi olan kişiler Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

HANOĞLU  elde ettiği kişisel verileri, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Yükümlülüğü maddesine aykırılık teşkil edecek şekilde başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

• Yurt içi ve yurt dışındaki yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel veri paylaşımı yapabiliriz. • Yetkili kamu kurumları tarafından talep edilmesi halinde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.
• İştirak ve Bağlı Ortaklıklar ile kişisel veri paylaşımı yapabiliriz. • İştiraklerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin aktarılabilir.

• Kanun’a uygun olarak, İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeksizin özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında meşru bir menfaati varsa veya ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa doğrudan ya da dolaylı bağlı ortaklıklara kişisel verilerinizi aktarılabiliriz.

• Yurtiçi ve Yurtdışındaki Grup Şirketleriyle kişisel veri paylaşımı yapabiliriz. • Kanun’a uygun olarak, İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeksizin özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında meşru bir menfaati varsa veya ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt içi ve yurt dışındaki Grup Şirketlerimize kişisel verilerinizi aktarılabiliriz.

 

 1. ŞİRKET’İN İNTERNET ORTAMINDA VERİ İŞLEME FAALİYETİ İLE ELDE ETTİĞİ VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMASI VE MUHAFAZA SÜRESİ

HANOĞLU tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak;

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

Amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. İnternet sitesi ve/veya mobil uygulama aracılığı ile elde edilen kişisel veriler HANOĞLU tarafından 8. Maddede belirtilen süreler zarfında saklanmaktadır.

 1. ÇEREZLERİN TÜRLERİ . ÇEREZLERİN SINIFLANDIRILMASI

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri HANOĞLU tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.

6.1. SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZLER:

Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri Site’yi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Site kalıcı çerezler sayesinde, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz halinde, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı tespit edilmek amacıyla kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulması hedeflenir.

OTURUM ÇEREZLERI: Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir.

Oturum Çerezlerinin kullanılmasının temel amacı; ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

6.2 KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZLER:

Çerez Türü      Ne işe yarar?   Bu çerezler kişisel bilgilerimi toplar mı / kimliğimi tanımlayabilir mi?
Zorunlu Çerezler        
Zorunlu Çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir.
Sitede faaliyet göstermenizi ve sitenin sunduğu özelliklerden faydalanabilmeniz için kullanılması zorunludur.
Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama zorunlu çerezlerin kullanımına örnek olarak verilebilir.          Zorunlu çerezlerin kimlik bilgilerini toplayabilme özelliği bulunmamaktadır.
Zorunlu Çerezlerin kullanımını kabul etmemeniz halinde, sitenin önemli bir kısmı kullanılırken ve site kullanım performansında problemler yaşayabilirsiniz.
Performans Çerezleri 
Performans Çerezleri; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan sorunlar gibi alanlarda bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin sitemizle girdiği etkileşimin analizinde yardımcı olurlar.
Performans Çerezlerinin kullanımı sitenin performansının iyileştirilebilmesi için gereklidir. Performans Çerezlerinin kimlik bilgilerine erişimi bulunmamaktadır.
Performans Çerezlerinin elde ettiği tüm veriler isimsiz bir şekilde alınarak bir araya getirilir.
İşlevsellik Çerezleri    
İşlevsellik Çerezleri, kişiselleştirilmiş çevrimiçi deneyim için “kullanıcı adı, kullandığınız dil, sayfa düzeni ayarları” gibi site kullanım tercihlerinizin hatırlanması için kullanılır. İşlevsellik Çerezleri; siteye üye olunduğu takdirde kullanılacak profil resmi ve kullanıcı adı gibi kimlik tanımlama unsurlarını içeren kişisel verilere erişebilir.
İşlevsellik Çerezlerinin kullanılmasına izin verilmediği takdirde internet sitesinin performansı etkilenebilir ve bazı içeriklere erişiminiz engellenebilir.
Hedefleme / Reklam Çerezleri
Hedefleme ve Reklam çerezleri ziyaretçilerin ilgi alanlarına yakın içerikleri sunabilmek amacıyla kullanılır.
Ziyaret ettiğiniz internet sitelerini hatırlamak; hedefli reklamlar sunmak yahut ziyaretçinin ilgi alanı dışındaki reklamların görüntülenme sayısını kısıtlamak; reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmek amacıyla kullanılabilir.   Hedefleme ve Reklam Çerezleri “Üçüncü Taraf Çerezleri” olarak adlandırılan çerez türlerinden olup; bu çerezlerin birçok türü, ziyaretçileri IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.
Toplanan bilgiler pazarlama ve reklam amacıyla siteye reklam veren üçüncü taraflarca ulaşılabilir niteliktedir.
Kişiselleştirme Çerezleri         
Kullanıcıların tercihlerini farklı Site sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin olup olmadığının tespitiyle hatırlanması.
Analitik Çerezler        
Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

6.3 TARAFIMIZCA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLERIN SINIFLANDIRILMASI:

HANOĞLU olarak internet sitesi üzerinden 2. Maddede sayılan kişisel veri toplama yöntemleri doğrultusunda HANOĞLU ile paylaştığınız yahut HANOĞLU tarafından üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Veri’leriniz neler olduğu aşağıda kategorilendirilmiştir:

Çerez Sağlayıcı                                    Çerez İsmi                   Çerezin Amacı                         Çerez Süresi
(Çerez isimleri, çerezin amacı ve ne kadar süreyle tutulduğu girilecek.)
İşlevsel Çerezler
—-                                           —–                              —–                                          —
Hedefleme ve Reklam Çerezleri
—–                                          —–                              —-                                           —
Örneğin                                   Google Analytics         Analiz amaçlı tutulan çerezlerdir.                                 

6.4. ÇEREZ KULLANIMININ ENGELLENMESİ:

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde karşınıza çıkacak olan çerez bandı ile çeşitli kategorilerde yer alan çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Aynı zamanda Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez kullanımı tercihlerini kişiselleştirme hakkına sahiptir. Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak; kullanıcılar, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerini değiştirebilirler.

Tarayıcının sunmuş olduğu seçenekler dâhilinde; veri sahiplerinin çerez kullanımını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme, çerezleri devre dışı bırakma yahut silme imkânları bulunmaktadır.

Alternatif olarak, internette geziniyorsanız, tarayıcınızda çerez kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz. En çok kullanılan tarayıcılarda işlem adımları aşağıdaki gibidir:

İstediğiniz zaman çerez kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz.

Çerez yapılandırma panosu yönetiminin ve çerezleri reddetme seçeneğinin kullandığınız her bir tarayıcının kendisine özgü olduğunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Yani çerezleri bir cihazda belirli bir şekilde yapılandırmayı tercih eder ve başka bir tarayıcıda benzer ayarları uygulamak isterseniz, bu ikinci cihazda da aynı seçeneği etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Ek bir adım olarak ilgi alanlarınıza dayalı reklam sunmayı amaçlayan üçüncü kişi çerezleri konusunda belirli üçüncü kişilerin çevrimiçi davranışsal reklamlara dair kendi kendini düzenleyen aşağıdaki programlardan bazılarına üye olabileceğini ve her birini kendi gönüllü vazgeçme seçeneklerinin olduğunu lütfen göz önünde bulundurun:

 • Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Tıklama şeklinde olacak, başka reklam için servisler kullanılıyorsa onlar da belirtilecek) ayarlarının değiştirilmesi ve kişiselleştirmesi kullanılan cihaza göre değişiklik arz edebileceğinden erişim sağlanan her bir cihaz için Çerez Politikası değişikliklerinin ayrı ayrı yapılması gerekebilir.

Çerez kullanımı önlemek için tarayıcınızdaki “çerez kullanım özelliğini” devre dışı bırakmanız ve bu web sitesiyle ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki; çerez kullanımının kısıtlanması sitemizde yapacağınız işlemlerin de kısıtlanmasına sebebiyet verecektir. Özellikle “Birinci Taraf Çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin kullanımının kısıtlanması sitemizin bazı bölümlerine erişiminizi kısıtlayacaktır.

Çerez kullanımının kısıtlanması yahut engellenmesi işlemleri ziyaretçiler tarafından istenilen herhangi bir zamanda kullanılabilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

HANOĞLU KVKK kapsamında ziyaretçilerin ve verisi işlenen 3. kişilerin bilgilerinin güvenliğine önem vermektedir. Bu sebeple teknolojik olarak ileri araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin güvenliğinin sağlanması için güvenli ortamlarda fiziksel, elektronik ve yönetimsel önleler alınmaktadır. Tüm bilgiler yurtiçinde yer alan güvenli sunucularda depolanmakta ve yedeklenmektedir.

Çalışanların kişisel veriler ve veri koruma kanunları hakkındaki farkındalığını artırmak amacıyla mahremiyet ve bilgi güvenliği konusunda eğitimler verilmektedir. Çalışanların kişisel veri güvenliği ile ilgili sorumlukları yazılı olarak kendilerine bildirilir. Politikamız ve prosedürlerimize aykırılıklar tespit edildiğinde disiplin süreçleri devreye sokulur. Veri sızıntılarını tespit etmek amaçlı altyapı sistemleri bulunmaktadır. Uygulama ve servis seviyesinde verilerin güvenliği şifreli protokol kullanımı, güvenlik duvarları ve erişim kontrol mekanizmaları ile sağlanır. Veriler sınıflandırılarak etiketlenir. Dış ve çevresel tehditlere karşı koruma sağlanacak şekilde fiziksel güvenlik önlemleri alınmıştır. Bilgi sistemlerinde yapılan değişiklikler kayıt altına alınır. Veri kayıplarına karşı veri yedekleme politikası çerçevesinde kişisel veriler yedeklenir. Bilgi sistemleri düzenli olarak güvenlik zafiyet taramalarına tabi tutularak, tespit edilen zafiyetler giderilir.

HANOĞLU bilgi güvenliği hususunda çalışanlarının ve anlaşmalı olduğu tüm kurum ve kuruluşların gerekli hassasiyeti taşımaları ve yeterli farkındalığa sahip olmaları için gerekli önlemleri almaktadır. —-, çalışanlarının işe başlangıç ve sonraki aşamalarda kişisel veri güvenliği hakkında bilgilendirilmesini ve bilgilerinin güncel tutulmasını sağlar.

Sitemiz üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır.

Bilgi güvenliğinin ihlali söz konusu olursa, aykırılıklar vakit kaybetmeksizin tespit edilir; ortadan kaldırılması ve tekrarlanmaması amacıyla önlemler alınır.

HANOĞLU bilgi güvenliği ihlali oluşması durumunda, bu ihlallerden sorumlu olan kişi ya da kişilere karşı tüm yasal hakları saklı tutar.

İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler HANOĞLU bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda HANOĞLU Kişisel Verileri Koruma ve İmha Politikası’ nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.

HANOĞLU Politikalarına —— (POLİTİKALAR TIKLAYAN BİR LİNK VERİLECEK) linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kişisel veri sahipleri HANOĞLU ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur. Kişisel veri sahibi, HANOĞLU kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel verilerinin HANOĞLU tarafından bu Bildirimde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dâhil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ——- adresindeki formu doldurarak,(İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU YÜKLENECEK WORD FORMATINDA GÖNDERİLDİ ) başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu Şirket’in “ŞİRKET ADRESİ’’ adresine ulaştırabilir veya formun imzalı bir nüshasını KVKK ‘’ŞİRKET EMAİ ADRESİ’’ mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Yahut da ‘’ŞİRKET KEP ADRESİ’’ adresine iletebilirsiniz.

HANOĞLU, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda;

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde Hanoğlu’na iletmeniz durumunda Hanoğlu, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hanoğlu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

HANOĞLU İLETİŞİM BİLGİLERİ:

—- TİC. A.Ş.

Adres: İkitelli Osb. İsdök.Sosyal Tesis 2 Sk. A Blok No:1 A İç Kapı No:1 PK:34490 Başakşehir /            İStanbul

Telefon: 0850 346 0060

E-posta info@hanoglu.com.tr

Mersis: 0457101665400001

Ticari Sicil Numarası: 166871-5

PTT KEP 

Follow us
TOP