İnternet sitesi ilgili kişi aydınlatma metni

HANOĞLU GRUP KUAFÖR MOBİLYALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kanunun ‘veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesi uyarınca Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak işlediğimiz kişisel verilere ilişkin açıklamalarımızı aşağıda sunmaktayız.

a)Veri Sorumlusu Olarak Kimliğimiz

Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. (İkitelli Vd. 4571016654, İkitelli Osb. İsdök.Sosyal Tesis 2 Sk. A Blok No:1 A İç Kapı No:1 Başakşehir / İStanbul) olarak 6698 sayılı Kanun m.3/ı uyarınca veri sorumlusu olup bu kapsamda şirketimizde kişisel veri işlenmektedir.

 1. b) Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşlediğimiz

  Veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. Maddeleri doğrultusunda kişisel veri işlemekteyiz. Şirketimiz, kişisel verileri, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla işlemekteyiz.

 

 1. c) Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktardığımız

Şirketimiz,  6698 sayılı Kanunun 8. Ve 9. Maddeleri doğrultusunda işlediği kişisel verileri, ticari faaliyetlerini ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmek için ve yalnızca aktarma amacını sağlamaya yönelik kişisel verilerle sınırlı olmak kaydıyla dışarıdan hizmet aldığı iş ortaklarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve ihtilaf halinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşmaktadır.

 1. d) Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepleri

  Şirketimiz, 6698 sayılı Kanunun 5. Ve 6. Maddesinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda doğrultusunda ticari faaliyetlerini icra etme, kanuni ve hukuki yükümlülükleri yerine getirme, bir hakkın tesisi, kullanılması, veya korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, şirket meşru menfaatlerini temin etme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak , kişisel verileri müşterilerden, çalışanlardan, stajyerlerinden, çalışan adaylarından, şirket ziyaretçilerinden ve sair üçüncü kişilerden sözlü veya yazılı olarak bizzat veya elektronik ortamlar üzerinden elde etmekte ve güvenli olarak işlemektedir. Bu sebeplerden birisinin veya diğer yasal sebeplerin bulunmaması halinde sadece açık rızanın olması halinde verileriniz işlenmektedir.
 2. e) Özel Nitelikli Kişisel Veriler

İşbu metinde tarafınız bilgisine sunulan kişisel veri işleme şartı ve hukuki sebeplerine uygun olarak belirlediğimiz işleme amaçlarımız doğrultusunda çalışanlarımız ve çalışan adaylarımızdan özellikle iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b. sağlık bilgileri, özellikle insan kaynakları süreçlerinin planlanması, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, özellikle iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla parmak izi bilgileri biyometrik verilere ilişkin özel nitelikli kişisel veri toplanmaktadır. Şirketimiz nezdinde sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ve biyometrik verilere ilişkin veriler dışında özel nitelikli kişisel veri toplanmamaktadır.

 1. f) Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin 6698 sayılı Kanun m.11 Uyarınca Hakları

  6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aşağıdaki haklara sahiptir:
  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Follow us
TOP