İnternet sitesi ilgili kişi başvuru formu

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

                           VERİ SAHİBİNİN KİMLİK ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ad-Soyad                                              :

T.C Kimlik Numarası                          :

Diğer Ülke Vatandaşları için

 Pasaport Numarası veya Kimlik No  :

Telefon Numarası                                 :

Adres                                                      :

E-posta adresi                                         :

Kişi Grubu (müşteri, eski çalışan gibi  :

 

                              VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKLAR

                 (Lütfen Kullanmak İstediğiniz Haklara İlişkin Numaraları Aşağıdaki Kutucuğa Yazınız)

 1. Kişisel verilerim işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
 2. Kişisel verilerim işlenmişse işleme faaliyetine ilişkin bilgi talep ediyorum.
 3. Kişisel verilerim işlenmişse işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
 4. Kişisel verilerim aktarılmışsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
 5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle eksikliğin/yanlışlığın düzeltilmesini istiyorum.
 6. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle eksikliğin/yanlışlığın kişisel verilerim aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
 7. Kişisel verilerimin silinmesini/yok edilmesini istiyorum
 8. Kişisel verilerimin, aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini talep ediyorum.
 9. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 10. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkan aleyhime sonuca itiraz ediyorum.
 11. Kişisel verilerim kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

 

Kullanmak istediğim Haklar  

 

 

VERİ SAHİBİNİN TALEBİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

   (Lütfen talebiniz ve talep konusu kişisel verileriniz hakkında ayrıntılı açıklamalarınızı yapınız ve varsa başvurunuza eklemek istediğiniz ekleri belirtiniz. )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EKLER: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

BAŞVURUYA VERİLECEK YANITIN YÖNTEMİ

(Lütfen tarafımızca başvurunuza verilecek yanıtın ne şekilde tarafınıza iletilmesini istediğinizi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek belirtiniz)

  Yanıtın adresime gönderilmesi yoluyla tarafıma iletilmesini istiyorum.
  Yanıtın e-posta adresime gönderilmesi yoluyla tarafıma iletilmesini istiyorum.
  Yanıtı adresinizde elden teslim almak istiyorum.

 

        BAŞVURUNUN BAŞKASI ADINA YAPILMASI

(Lütfen başvuruyu başkası adına yapıyorsanız aşağıdaki uygun kutucuğu işaretleyiniz ve başvuru yapmaya yetkili olduğunuz belgeleri başvurunuza ekleyiniz)

  Veli/Vasi olarak bu başvuruyu yapıyorum.
  Vekaletname ile bu başvuruyu yapıyorum.
  Diğer

 

 

Yukarıda bildirdiğim bilgilerin doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanıltıcı ya da yanlış başvurulardan doğan sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, kişisel verilerim güvenliğinin sağlanması adına kimlik ve yetki tespiti için tarafımdan ek evrak (nüfus cüzdanı) istenebileceğini kabul ederim.

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan

Başvuru Tarihi :

Adı Soyadı :

İmzası :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
TOP