Kamera aydınlatma metni

HANOĞLU GRUP KUAFÖR MOBİLYALARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ŞİRKETİNDE YERALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, 6698 sayılı Kanunun 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu aydınlatma metnini ilgili kişilerin bilgisine sunmaktayız.

Şirketimiz, şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla, şirket giriş kapıları, şirket dış cephesi, otopark, showroom, yemekhane, üretim tesisleri, depolar, kat koridorları, ofisler dahil olmak üzere şirketin bütününü kapsayacak şekilde 41 adet kamera ile izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. İlgili kamera kayıtları  şirketimiz bünyesinde yönetim birimi tarafından denetlenmekte, 15 gün süreyle saklanmaktadır.

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için ve ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla meşru menfaatlerimiz için  zorunlu olduğundan, 6698 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 2.fıkrasının ç ve f bentlerinde belirtilen hukuki sebepler uyarınca kamera kaydı ile elde edilen kişisel veriler otomatik yolla işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen  hukuki sebeplerle bağlı olarak, şirketimizce işlenen bu kişisel veriler, talep halinde adli makamlar ve kolluk kuvvetleri ile ve uyuşmazlığın çözülmesi için zorunlu olması halinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi için ilgili makamlara aktarılmaktadır.

6698 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  kişisel verilerinize ilişkin düzeltme ve silme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız. Bu kapsamda yer alan taleplerinizi, Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti’ye, İkitelli Osb. İsdök.Sosyal Tesis 2 Sk. A Blok No:1 A İç Kapı No:1 Başakşehir / İStanbul adresine iadeli taahhütlü mektup göndermek yahut info@hanoglu.com.tr adresine e posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

 

Follow us
TOP