Müşteri aydınlatma metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. İşbu muvafakatname ile tarafınızca şirketimize sağlanan tüm kişisel verilerinizin Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti nezdinde aşağıda detayları belirtilen sebep, amaç ve yöntemlerle, Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti tarafından Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti’ın kendi sistemlerine kaydedileceğini, bu sistemlerde depolanacağını, muhafaza edileceğini, verilerin değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun olarak açıklanabileceğini, aktarılacağını, devralınacağını, sınıflandırılacağını ve mevzuatın öngördüğü şekilde işleneceği hakkında bilgilendirilmekte ve 6698 sayılı Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklarınızın da açıklandığı işbu aydınlatma metnini okuyup anladığınızı beyan etmektesiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

 • Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin en iyi koşullar altında sağlanabilmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması,
 • Ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 • Mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair bilgilendirmelerden haberdar edilmesi ve
 • Tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve sair kişisel verileri elde eder, kaydeder, güvenlikli sistemlerinde depolar, muhafaza eder, değiştirir, yeniden düzenler, mevzuata uygun biçimde açıklar ve aktarır, devralır, sınıflandırır, işler ya da verilerin kullanılmasını engeller

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı:

Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti kişisel verilerinizi mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti iştiraklerine ve grup şirketlerine, kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşlarına, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı ürün veya hizmetlerin verilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair bilgilendirmelerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, marketing ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir. Ayrıca Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti’ın bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

Şu aşamada verileriniz, Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti , Hanoğlu Kuaför Koltuk Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. şirketlerine yukarıdaki amaçlar doğrultusunda aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar aracılığıyla ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşme uyarınca toplanabilir ve muhafaza edilebilir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaatler veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi sebeplerinden bir veya birkaçına dayalı olarak işlenebilir. Bu sebeplerden birisinin veya diğer yasal sebeplerin bulunmaması halinde sadece açık rızanın olması halinde verileriniz işlenebilir.

6698 sayılı Kanunun 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız:

Kişisel verilerin sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklarınızı, KVKK kapsamında veri sorumlusu olan Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti’a başvurarak kullanabilirsiniz:

 1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 3. g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sahibi İlgili Kişinin Beyanı:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti’a bildirdiğim her türlü kişisel bilginin Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığım yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin Hanoğlu Grup Kuaför Mobilyaları San. ve Tic. LTd. Şti  tarafından işlenip yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına dair aydınlatma metnini okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim. Tarih

Müşterinin

Adı-Soyadı :

İmzası :

 

 

 

 

 

Follow us
TOP